Statut Udruge Cjelovit život

Statut u PDF dokumentu možete pogledati ovdje.

_______________________________________

Na temelju članka 11. stavka 2. i 3. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 88/2001., 11/02-ispr.), Osnivačka skupština Udruge za promicanje cjelovite dobrobiti čovjeka, društva i prirode «Cjelovit život» održana dana 4. svibnja 2010. godine u Sinju, donijela je

 

S T A T U T

udruge za promicanje cjelovite dobrobiti čovjeka, društva i prirode „Cjelovit život“

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, cilja, djelatnosti, članstva, zastupanja, načina upravljanja, unutarnjeg ustroja, financiranja, prestanka postojanja i druga pitanja značajna za rad Udruge za promicanje cjelovite dobrobiti čovjeka, društva i prirode «Cjelovit život» (u daljnjem tekstu: Udruga).

Članak 2.

Udruga je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija građana, osnovana sa svrhom susreta i osposobljavanja svojih članova za što bolje ostvarenje cjelovitog života.
Djelovanje Udruge temelji se na kršćanskim vrednotama poimanja čovjeka, društvenih odnosa i odnosa prema prirodi u duhu socijalnog nauka Katoličke crkve.
Udruga je otvorena za suradnju s udrugama i pojedincima različitih svjetonazora i religijske pripadnosti.

Članak 3.

Naziv Udruge glasi: Udruga za promicanje cjelovite dobrobiti čovjeka, društva i prirode «Cjelovit život».
Skraćeni naziv Udruge glasi: Udruga «Cjelovit život».
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

Sjedište Udruge je u Sinju, Fratarski prolaz 4.
Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 5.

Udruga stječe svojstvo pravne osobe upisom u Registar udruga Republike Hrvatske, s pravima, obvezama i odgovornostima na temelju Ustava RH, zakona RH i ovoga Statuta.
Udrugu u pravnom prometu  zastupa predsjednik, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednici Udruge.

Članak 6.

Udruga ima pečat. Pečat Udruge okruglog je oblika, promjera 30 mm.
Uz rub pečata ispisan je naziv Udruge, te adresa sjedišta Udruge. U sredini pečata crtež je zvonika svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske.
Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Udruge i drugi članovi Udruge koje predsjednik ovlasti.

II. CILJEVI I DJELATNOST

Članak 7.

Ciljevi Udruge su:
- poboljšanje kvalitete življenja u užoj i široj društvenoj zajednici
- suradnja sa svim humanistički usmjerenim ljudima u dijalogu o svim bitnim problemima naše sredine i vremena radi ostvarenja općeg dobra.

Članak 8.

U svrhu ostvarivanja cilja propisanog člankom 7. Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:
- praćenje društvenih zbivanja na svim razinama koja su relevantna za ostvarivanje ciljeva Udruge i razmatranje mogućnosti pozitivnog utjecaja na njihove trendove i pojedine pojave;
- pružanje potpore društvenim inicijativama i akcijama usmjerenim na ostvarenje projekata koji su u okviru djelokruga Udruge, prema mogućnostima;
- organiziranje volonterskog rada;
- organiziranje i održavanje predavanja, tribina, savjetovanja, radionica, tčajeva, raznih kulturnih zbivanja, športskih zbivanja i drugih susreta radi cjelovitog razvitka osobe;
- okupljanje članova na molitvene i druge susrete duhovnoga sadržaja na kojima će crpiti nadahnuća i energiju za vlastiti rad, uz otvorenost da se i drugi pridruže takvim skupovima;
- organiziranje odgojnih i obrazovnih seminara s različitim temama koje se uklapaju u djelokrug rada Udruge;
- pružanje prikladne podrške mladim ljudima u njihovu ophođenju sa životnim poteškoćama i problemima u suvremenom svijetu;
- prikupljanje podataka o različitim potrebama pojedinaca, osobito onih koji su na marginama društvenog života i pronalaženje načina za pružanje adekvatne pomoći i potpore, u okviru propisa;
- uočavanje rizika i opasnosti za okoliš, ukazivanje i predlaganje mjera mjerodavnim tijelima vlasti radi njihova sprječavanja i očuvanja okoliša;
- pružanje, prema mogućnostima i na prikladan način, pomoći u sanaciji oštećenih djelova okoliša;
- promicanje ekoloških spoznaja, posebno u odgoju djece i mladeži, o potrebi i načinu očuvanja okoliša;
- razvijanje ekološke svijesti odraslih;
- poticanje i pokretanje inicijativa za očuvanje kulturno-povijesne baštine;
- suradnja s tijelima javne vlasti u aktivnostima vezanim za djelatnosti Udruge, a  posebno u vezi s društveno neprihvatljivim pojavama kao što su alkoholizam, droga, skitnja, narušavanje javnog reda i mira i sl.;
- izgrađivanje zajedništva kroz druženje, razgovor i zabavu;
- razmjena svjetonazorskih stavova i vjerničkih iskustava sa svim ljudima dobre volje;
- suradnja s medijima, društvenim ustanovama, gospodarskim subjektima te drugim udrugama;
- promicanje svoga rada putem sredstava javnog priopćavanja;
- izrada projekata vezanih za djelatnosti Udruge te partnerstvo u izradi projekata drugih zainteresiranih subjekata radi ostvarenja ciljeva Udruge;
- poduzimanje drugih aktivnosti koje pridonose ostvarivanju ciljeva Udruge.

III. ČLANOVI UDRUGE

Članak 9.

Članom Udruge može postati svaka osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi, koja prihvaća odredbe ovoga Statuta i opće akte Udruge.
Članstvo može biti redovito, podupiruće i počasno.
Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor.

Članak 10.

Osoba  koja želi postati redovitim članom Udruge podnosi zahtjev Upravnom odboru, koji donosi odluku o prijamu u članstvo.
Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njezinog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.
Udruga vodi popis svojih članova.

Članak 11.

Upravni odbor može imenovati podupiruće i počasne članove Udruge.
Podupirućim članom može postati pravna ili fizička osoba koja svojom aktivnošću, te novčanom i/ili materijalnom pomoći doprinosi ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruge.
Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članak 12.

Članovi Udruge imaju pravo i dužnost:
- sudjelovati u aktivnostima Udruge,
- birati i biti birani u tijela upravljanja Udruge
- pridržavati se odredbi ovoga Statuta i općih akata Udruge
- predlagati inicijative čiji je cilj razvijanje djelatnosti Udruge
- usmjeravati i usklađivati međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Udruge,
- brinuti o ugledu i statusu Udruge svojim ponašanjem,
- predlagati izmjene i dopune općih akata Udruge,
- nazočiti sastancima tijela Udruge,
- biti obavješteni o radu Udruge,
- plaćati redovito članarinu.

Članak 13.

Članstvo prestaje:
- istupanjem, na osnovi pismene obavijesti Upravnom odboru,
- isključenjem zbog neplaćanja članarine u vremenu koje odredi Upravni odbor,
- isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta,
- smrću,
- prestankom Udruge.
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju odnosno o odbijanju zahtjeva za primitak u članstvo, može se, u roku od 15 dana, podnijeti prigovor Skupštini.
Odluka Skupštine je konačna.

IV. TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 14.

Tijela upravljanja Udrugom su:
- Skupština
- Upravni odbor
- Nadzorni odbor
Mandat tijela upravljanja traje četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Članak 15.

Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja.
Skupštinu čine svi redoviti članovi Udruge.

Članak 16.

Skupština Udruge nadležna je i obavlja sljedeće poslove:
- donosi Statut i druge opće akte Udruge,
- bira i razrješava članove Upravnog odbora,
- donosi planove rada Udruge
- donosi financijske planove i usvaja financijske izvještaje,
- odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku Udruge,
- odlučuje o visini godišnje članarine,
- odlučuje o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora,
- donosi sve odluke u vezi s radom Udruge za koje nije nadležan Upravni odbor ili predsjednik Upravnog odbora.
Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.
Skupština se sastaje prema potrebi a najmanje jednom godišnje.
Skupštinu saziva Upravni odbor.
Upravni odbor obvezan je sazvati zasjedanje Skupštine u roku od 30 dana od dana kada je to predložio predsjednik Upravnog odbora ili deset redovitih članova Udruge.
Upravni odbor dužan je pozive za zasjedanje Skupštine dostaviti na prikladan ančin članovima najmanje sedam dana prije dana zasjedanja.
Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku iz stavka 3. ovoga članka, predlagači mogu sami sazvati sjednicu Skupštine.

Članak 17.

Skupština punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina redovitih članova Udruge.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova, osim u slučaju iz članka 28.

Članak 18.

Predsjednik Upravnog odbora organizira i rukovodi poslovanjem Udruge.
Predsjednik Upravnog odbora zastupa i predstavlja Udrugu, te odgovara za zakonitost njezina rada.
Mandat predsjednika Upravnog odbora traje četiri godine.

Članak 19.

Predsjednik Upravnog odbora može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:
- na vlastiti zahtjev,
- ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,
- ako djeluje protivno zakonu ili Statutu ili
- ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.
Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora ili deset redovitih članova Udruge. U slučaju razrješenja,
Skupština će odlučiti o tome hoće li razriješeni predsjednik ostati članom Upravnog odbora.

Članak 20.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.
Upravni odbor čini 15 članova koje bira Skupština.
Za članove Upravnog odbora ne mogu se birati osobe koje su nositelji funkcija javne vlasti i stranačkih funkcija. Ukoliko kao članovi Upravnog odbora tijekom mandata preuzmu neku od funkcija u navedenim strukturama, njihovo se članstvo u Upravnom odboru zamrzava, a Skupština može na njihovo mjesto izabrati novoga člana čiji mandat teče do isteka mandata člana kojega je zamijenio.
Upravni odbor bira predsjednika  i dva potpredsjednika Upravnog odbora iz redova svojih članova.
Predsjednik Upravnog odbora ujedno je i predsjednik Udruge.
Potpredsjednici Upravnog odbora ujedno su i potpredsjednici Udruge.
Potpredsjednici ravnopravno  zamjenjuju predsjednika u slučaju njegove spriječenosti.
Sve odredbe koje se odnose na predsjednika Udruge primjenjuju se i na potpredsjednike Udruge.

Članak 21.

Upravni odbor:
- priprema nacrt Statuta i drugih akata,
- saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja,
- izvršava odluke Skupštine,
- prima nove članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,
- odlučuje o osnivanju sekcija za ostvarenje pojedinih djelatnosti Udruge,
- odlučuje o isključenju iz članstva,
- odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
- vodi popis članova Udruge,
- odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava,
- odlučuje o visini članarine,
- obavlja i druge poslove koji zakonom ili ovim Statutom nisu stavljeni u nadležnost Skupštine Udruge.

Članak 22.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odbora.
Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Članak 23.

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana.
Nadzorni odbor vrši nadzor nad materijalnim i financijskim poslovanjem Udruge, nadzire zakonitost rada i primjenu Statuta i drugih akata Udruge.
Nadzorni odbor sastaje se i vrši nadzor redovito jednom godišnje, o čemu podnosi izvješće Skupštini Udruge.
O svome radi vodi očevidnik kojega potpisuju svi članovi.
Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova.

V. IMOVINA UDRUGE, NAKNADA TROŠKOVA I FINANCIJSKA GODINA

Članak 24.

Udruga pribavlja novčana sredstva:
- članarinama,
- dobrovoljnim prilozima članova i drugih fizičkih i pravnih osoba,
- donacijama i zakladama drugih subjekata,
- drugim prihodima, sukladno pozitivnim propisima.
Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje cilja osnivanja Udruge.
O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.

Članak 25.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Udruge i na nagradu.
O visini naknade i načinu nagrađivanja odlučuje Upravni odbor.

Članak 26.

Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

VI. JAVNOST RADA

Članak 27.

Rad Udruge je javan.
Javnost rada Udruge osigurava se redovitim izvješćivanjem članova i javnosti.
Upravni odbor će na prikladan način izvješćivati javnost o radu Udruge.

VII. PRESTANAK UDRUGE

Članak 28.

Udruga prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih zakonom.
Odluku o prestanku Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom svojih članova.

Članak 29.

U slučaju prestanka Udruge sva njezina imovina ostaje Svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske i može se koristiti samo za svrhe radi kojih je Udruga osnovana.

VIII. INFORMIRANJE ČLANSTVA

Članak 30.

Članovi Udruge imaju pravo uvida u rad tijela Udruge i odluke koje ta tijela donose.
Informacije o aktivnostima Udruge, radu njezinih tijela, te odlukama koje su donesene članovi Udruge dobivaju na prikladan način.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Statut Udruge stupa na snagu s danom registracije Udruge pri nadležnom tijelu.

U Sinju 4. svibnja 2010.

Predsjednik
dr. stom. Tanja Kodžoman-Križanac

 

 

 

 

 

 

Aktualno